รางวัล SMEs ดีเด่น กลุ่มธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

n-blog-post-01

รางวัลที่เคยได้รับ

  • รางวัล ผลิตภัณฑ์ สินค้าอินทรีย์ดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 ประเภทข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
  • รางวัล SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558
  • รางวัลนวัตกรรมเครื่องดื่มสมุนไพร 2558